Kyrkorätt/domkapitel

Kyrkorätt/ Domkapitel

Präster och diakoner är ofta utlämnade utan något juridiskt stöd.

Rättssäkerheten i de olika domkapitlen har fått omfattande kritik från media och även från andra instanser inom Svenska kyrkan.

Alms juridik hjälper dig i ditt ärende till ett fast pris. Du ska ha möjlighet att kunna få ett bra försvar och Alms juridik erbjuder det till dig.

Är du anmäld till domkapitlet ?

Ta kontakt direkt

Om du blir anmäld till ett domkapitlet  är det viktigt att du tar kontakt med oss direkt så vi får anmäla oss som ditt ombud.


Ombud

Ombudet anmäler sig till domkapitlet och du kan nu börja känna dig lugnare. En av vår mest erfarna jurister kommer att hjälpa dig.


Hänvisa till ombudet

Om domkapitlet tar direkt kontakt med dig, hänvisa alltid till ombudet. Det är det bästa för ditt ärende.


Gå igenom anklagelserna.

Ombudet och du går igenom anklagelserna tillsammans och sedan upprättar ni ett svar till domkapitlet. Här är det viktigt att du inte skickar in något till domkapitlet utan att ha samtalat med ombudet först.


Utredning och möte hos domkapitlet

Ibland sker det att domkapitlet vill ha ett utredande samtal med dig och det ska likställas med ett rättsligt förhör. Därför kommer ditt ombud vara med dig. Efter det utredande samtalet så kommer ni du och ditt ombud att bli kallade till domkapitlet. Syftet är att muntligen framföra era svar och yrkanden. Tänk på att den muntliga förberedelsen endast är ett komplement till den skriftliga handläggningen.


Överklagan till Överklagandenämnden

Blivit dömd av domkapitlet

Det finns ingen grund till panik. Domkapitlets beslut kan överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd I överklagandenämnden finns det en annan juridisk kompetens än hos domkapitlen.


Gå igenom beslutet från domkapitlet

Det är viktigt att ditt ombud och du noga analyserar domkapitlets beslut så ni i överklagandet kan påtala de brister som finns i beslutet.


Författa överklagandet

Ett överklagande till Svenska kyrkans överklagandenämnd är alltid skriftligt och det är endast i ett fåtal ärenden prästen/diakonen får komma till överklagandenämnden personligen.


Slutligt beslut

När eventuellt den muntliga förhandlingen och den skriftliga delen är avslutad kommer ett beslut. Beslutet får du del av cirka en vecka efter sammanträdet